Pi?tnica to miejscowo?? gminna po?o?ona w pó?nocno-wschodniej cz??ci Polski  (53°11' szeroko?ci  geograficznej pó?nocnej i 22°05' d?ugo?ci geograficznej wschodniej).

 

 

Gmina Pi?tnica zajmuje obszar ponad 214 km2, po?o?ona jest wzd?u? prawego brzegu rzeki Narwi w powiecie ?om?y?skim - województwo podlaskie. Na terenie gminy zamieszkuje oko?o 10700 osób, w tym oko?o 2500 osób w samej miejscowo?ci Pi?tnica. Powszechnie nasza miejscowo?? traktowana jest jako przedmie?cie miasta ?om?y, od którego oddziela j? rzeka Narew - element wyznaczaj?cy krajobraz okolic Pi?tnicy. Na odcinku w pobli?u Pi?tnicy dolina rzeki ma szeroko?? 1,25 km, a ju? 15 km w gór? rzeki, rozszerza si? do 6 km.

 

 

Wie? Pi?tnica odznacza si? zwart? zabudow?. Cztery g?ówne ulice: Czarnocka, Stawiskowska, W?o?cia?ska i Forteczna po??czone s? paj?cz? sieci? drobniejszych uliczek. Zabudowa uwarunkowana jest po?o?eniem wsi mi?dzy rzek? Narew od po?udniowego-zachodu i pasmem fortyfikacji ziemnych ograniczaj?cych od pó?nocy. S?siednimi miejscowo?ciami s?: miasto ?om?a i wsie Czarnocin, Marianowo, El?biecin i Kalinowo.